Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια ως σύμπτωμα κάποιου συνδρόμου

Έχουν περιγραφεί διάφορα σύνδρομα τα οποία συνδυάζουν την κλινική εικόνα της Μ.Α, με άλλες παθήσεις. Τέτοια παραδείγματα είναι:

α) το σύνδρομο Usher όπου η Μ.Α. συνοδεύεται από κωφώτητα. Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονόμησης.

β) το σύνδρομο Lawrence - Moon - Bardet – Bield όπου εκτός από Μ.Α εμφανίζονται και συμπτώματα πολυδακτυλίας, διανοητικής καθυστέρησης,
υπογοναδισμού και παχυσαρκίας. Αυτοσωμικός υπολειπόμενος τρόπος κληρονόμησης. Παρόμοια κλινική εικόνα εμφανίζει και το σύνδρομο Alstrom.

Επίσης, εικόνα Μ.Α. εμφανίζεται στο σύνδρομο Bassen - Kornzweig, στο σύνδρομο Kearns-Syre, στην Μυοτονική δυστροφία, στην πάθηση Refsum και αλλού.