Νόσος του Norrie (Norrie disease)

Πάθηση που προσβάλλει εκ γενετής μόνο άρρενες άτομα και κληρονομείται με τον φυλοσύνδετο τρόπο. Τα άτομα αυτά μπορεί να εμφανίζουν και συμπτώματα κωφώτητας καθώς και διανοητικής καθυστέρησης.