Χοριοειδηρεμία (Choroideremia)

Πάθηση που προσβάλλει μόνο άρρενα άτομα και κληρονομείται με τον φυλοσύνδετο τρόπο.