Καταστατικό Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ (Π.Ε.Α.)

HELLENIC RETINA SOCIETY (H.R.S.)

(Εκφυλιστικών κληρονομικών παθήσεων του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ώχρας κηλίδος και του οπτικού νεύρου)

Αρ. Απόφ. 1543/2001 (23-2-2001) Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099076529 Α' Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας

e-mail: pea(at)retina.gr

internet address: www.retina.gr

facebook: greek.retina.society

 

 Δ/νση Γραφείων: Βερανζέρου 14, 2ος όροφος τ.κ. 104 32

ΤΗΛ.- FAX: 210 52 38 389

Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 8159 T.K. 10210, ΑΘΗΝΑ

ΕΔΡΑ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 128, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17672,

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

του Σωματείου με την επωνυμία

"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ - Π.Ε.Α."

(εκφυλιστικών κληρονομικών παθήσεων του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου)

και με αγγλική επωνυμία

"HELLENIC RETINA SOCIETY - H.R.S."

Άρθρο 1 

Επωνυμία

Μετονομάζεται το Σωματείο με προηγούμενη επωνυμία «Πανελλήνια Ενωση Ασθενών Μελαγχρωστικής Αμφιβληστροειδοπάθειας (Π.Ε.Α.ΜΑ.) Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -HELLENIC RETINITIS PIGMENTOSA SOCIETY», σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΩΝ -Π.Ε.Α., (εκφυλιστικών κληρονομικών παθήσεων του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου)» και με αγγλική επωνυμία HELLENIC RETINA SOCIETY, το οποίο έχει έδρα την Αθήνα, οδός Αριστείδου 128, Καλλιθέα, τ.κ. 17672.»

Άρθρο 2

Σκοποί

Σκοποί του Σωματείου είναι:

 1. Η μελέτη, αντιμετώπιση και προβολή των προβλημάτων των ασθενών που πάσχουν από εκφυλιστικές, κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου και η προσπάθεια επίλυσης αυτών.
 2. Η υποστήριξη με κάθε δυνατό μέσο της έρευνας και των εφαρμογών της στο πεδίο των εκφυλιστικών, κληρονομικών παθήσεων που εκπροσωπεί το Σωματείο.
 3. Ανάπτυξη ενεργειών και δράσεων που συμβάλλουν στη μεταφορά εμπειριών, δεδομένων, γνώσεων κ.α. σχετικά με τις εκφυλιστικές, κληρονομικές παθήσεις του οφθαλμού από το εξωτερικό στη χώρα μας.
 4. Προώθηση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για κάθε είδους ενέργεια, σχετικά με την πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων για την φύση, τις ιδιομορφίες, τα χαρακτηριστικά κ.α. των εκφυλιστικών, κληρονομικών παθήσεων που εκπροσωπεί το Σωματείο.
 5. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την οργάνωση υπηρεσιών, μονάδων, κέντρων κ.α. που θα προσφέρουν έργο Διάγνωσης, Πρόληψης,    Θεραπευτικής  Αγωγής  και Συμβουλευτικής, με κύρια κατεύθυνση τον Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Νομ/Κες Αυτ/σεις, Ο.Τ.Α., Οργανισμοί, Ασφαλιστικοί Φορείς και άλλα).
 6.  Ανάπτυξη κάθε μορφής συνεργασίας με Επιστημονικά, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς, με κρατικές ή ιδιωτικές υπηρεσίες και όργανα, με εκπαιδευτικούς χώρους κ.α. που αναπτύσσουν δραστηριότητες και πρωτοβουλίες στο πεδίο της όρασης και των παθήσεων που εκπροσωπεί το Σωματείο.
 7. Προώθηση δημιουργίας Ειδικών Κέντρων Αναφοράς και συγκρότηση ειδικών μητρώων για τις κατηγορίες των παθήσεων που εκπροσωπεί το Σωματείο.
 8. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων «με ειδικές ανάγκες που πάσχουν από τις παθήσεις που εκπροσωπεί το Σωματείο.
 9. Η προώθηση, συντονισμός των ενεργειών και δράσεων των μελών του Σωματείου με σκοπό την ανάπτυξη διαδικασιών ένταξης και αλληλοϋποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες που πάσχουν από παθήσεις που εκπροσωπεί το Σωματείο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
 10. Η προώθηση και η διεξαγωγή με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο, επιστημονικών μελετών, ερευνών, εργασιών και κάθε είδους προγραμμάτων που σχετίζονται με κοινωνικά, ψυχολογικά, ιατροβιολογικά προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες που πάσχουν από παθήσεις που εκπροσωπεί το Σωματείο και του περιβάλλοντος τους.

 Άρθρο 3

Μέσα

Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών είναι:

1) Η πραγματοποίηση διαβημάτων στις Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες του Κράτους, η υποβολή υπομνημάτων με εισηγήσεις και προτάσεις για την επίλυση κάθε προβλήματος που απασχολεί τα μέλη.

2) Η συνεργασία με τους Πανελληνίους Συλλόγους τυφλών, παραπληγικών και άλλους με παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και άλλους Οργανισμούς, Ιδρύματα, Νομικά πρόσωπα, Ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

3) Η Οργάνωση ομαδικών κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων και δημοσίων εκδηλώσεων.

4) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας, εισηγητικών επιτροπών, μελετών, τεχνικών επιτροπών.

5) Η χρησιμοποίηση όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την διαφώτιση της κοινής γνώμης και την συμπαράσταση της στα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη.

6) Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, διοργάνωση διαλέξεων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, η προβολή ταινιών, η έκδοση εντύπων, η διοργάνωση σεμιναρίων επί θεμάτων μορφωτικών, επιστημονικού ιατρικού ή κοινωνικού περιεχομένου.

7) Κάθε νόμιμη δραστηριότητα προς ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

 Άρθρο 4

Μέλη

Το    Σωματείο    αποτελείται    από    ΤΑΚΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ, και ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ.

1. ΜΕΛΗ

Α) 

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ μπορούν να γίνουν όσα άτομα αποδεδειγμένα πάσχουν από εκφυλιστικές, κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου. Οι ανήλικοι ασθενείς μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη του Σωματείου εκπροσωπούμενοι από τον Γονέα ή Κηδεμόνα τους.

2. Για την εγγραφή του μέλους απαιτείται αίτηση και έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

3. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μετά από έγκριση της αίτησης του από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν απορριφθεί η αίτηση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούνται να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούνται τον λόγο για τον οποίο δεν έκανε δεκτή την αίτηση του.

4. Ο Αιτών έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά της αποφάσεως που απέρριψε την αίτηση του, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει τελεσίδικα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΜΕΛΗ μπορούν να γίνουν γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί και φίλοι των ασθενών - τακτικών μελών του Σωματείου.

Γ) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου η μελών του Σωματείου, άτομα που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο ή εργάστηκαν για τους ίδιους σκοπούς και παρέχουν υλική ή ηθική ενίσχυση σ' αυτό και συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του.

 1. Τα επικουρικά και τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις συζητήσεις.
 2. Τον τίτλο του επίτιμου μέλους μπορεί να αφαιρέσει η Γενική Συνέλευση με αιτιολογημένη απόφαση της.

Άρθρο 5

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις.

1) Τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις της Γενικής Συνελεύσεως, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.

2) Τα μέλη κατά την εγγραφή τους υποχρεούνται να καταβάλουν δικαίωμα εγγραφής εκ δραχμών 2.000 (δύο χιλιάδες) - 6 € (έξι ευρώ) και ετήσια συνδρομή εκ δραχμών 10.000 (δέκα χιλιάδες) - 30 € (τριάντα ευρώ). Το δικαίωμα εγγραφής και η συνδρομή μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη έκτακτη εισφορά που κρίνεται απαραίτητη.

3) Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Αυτό γίνεται με γραπτή ή προφορική πρόταση προς τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.

4) Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου και να προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους ςτο Σωματείο.

5) Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή του, που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.

Άρθρο 6

Πειθαρχικές Κυρώσεις

1) Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του είναι εναντίον των σκοπών του Σωματείου υποβάλλεται στις κατωτέρω κυρώσεις ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του

α) Εγγραφή επίπληξη για απλό πειθαρχικό παράπτωμα.

β) Προσωρινή αποβολή μέχρι ένα έτος αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιπτώσεις.
Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται ανεκκλήτως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά προηγουμένη απολογία του μέλους

γ) Οριστική αποβολή n οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ΑΚ με απόφαση της Γενικής * Συνελεύσεως, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου.

2) Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το μέλος που διώκεται πειθαρχικά πρέπει να καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Εάν το μέλος δεν απολογηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και χωρίς την απολογία του.

3) Σε περίπτωση οριστικής αποβολής το αποβληθέν μέλος μπορεί να ασκήσει την κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή.

4) Το Πειθαρχικό Όργανο του Σωματείου αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή που συνεδριάζουν από κοινού και αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Αρμόδιο Όργανο για την επιβολή πειθαρχικών ποινών επί παραβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 7

 Πόροι

1)  Πόρους του Σωματείου αποτελούν: οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από περιουσιακά του στοιχεία, από επιχορηγήσεις και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

2) Μέλος που καθυστερεί* την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων επί δώδεκα μήνες διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την επανάκτηση των δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή και καταβολή των οφειλομένων εισφορών.

3) Τα δικαιώματα εγγραφής και οι εισφορές καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 8

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 

1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα που υπάγεται κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου Οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών του Οργάνου. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα Όργανα του Σωματείου.

2) Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα.

              α) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου

              β) Να εκλέξει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

              γ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού

              δ) Να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής

              ε) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού

              στ) Να αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου.

              ζ) Να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων.

3) Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα ταμειακώς εντάξει τακτικά, επικουρικά, και επίτιμα μέλη που συνέρχονται τακτικά μια φορά το έτος, έκτακτα δε για ορισμένα θέματα μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν γραπτής αιτήσεως του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Σωματείου. Τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έχουν όλα τα δικαιώματα που ορίζονται από το Καταστατικό.

Άρθρο 9

Τακτική Γενική Συνέλευση

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσσει τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από την διεξαγωγή της με έγγραφη πρόσκληση που φέρει τις υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο και τα υπό συζήτηση θέματα με σαφήνεια.

2) Η Γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις παρά μόνον επί των θεμάτων των αναγραφομένων στην πρόσκληση.

3) Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται κατά τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο κάθε έτους. Σε περίπτωση επαναλήψεως της Συνελεύσεως που ματαιώθηκε ελλείψει απαρτίας δεν είναι απαραίτητη η έγγραφη πρόσκληση προς τα μέλη εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναβολή. Στην Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για δεύτερη φορά απαγορεύεται η προσθήκη νέων θεμάτων για συζήτηση.

4) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο (2) έτη τριμελή εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της * Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προηγείται λογοδοσία απολογισμός και συζήτηση επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης υποβάλλεται προς έγκριση και η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, περί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα της Γενικής Συνελεύσεως

 Άρθρο 10

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ' αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μη επιτευχθείσης απαρτίας κατά την πρώτη Συνέλευση συγκαλείται νέα με τα ίδια θέματα μέσα σε δέκα (10) ημέρες, οπότε βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται. Στις προσκλήσεις των Γενικών Συνελεύσεων πρέπει να γίνεται μνεία της τελευταίας αυτής περιπτώσεως.

 Άρθρο 11

Αποφάσεις Γενικής Συνελεύσεως

1) Η Γενική Συνέλευση διευθύνεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου, και το Τριμελές Προεδρείο, από τα μέλη του Σωματείου που εκλέγει η Συνέλευση.

2) Τα μέλη του Προεδρείου δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής ως και υποψήφιοι τούτου.

3) Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων συντάσσονται από δυο πρακτικογράφους, οι οποίοι εκλέγονται από την Συνέλευση μεταξύ των μελών της με την συμμετοχή και του Γραμματέα του Σωματείου και φέρουν την υπογραφή των μελών του Προεδρείου και των πρακτικογράφων.

4) Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

5) Η Γενική Συνέλευση ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.

6) Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.

7) Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνο αν ζητηθεί κάτι τέτοιο και πάρει επ'αυτού απόφαση η Γενική Συνέλευση.

8) Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

9) Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως εκτός των μελών του Σωματείου μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της και τρίτοι, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην συζήτηση ή να εκφέρουν γνώμη για κάποιο θέμα εκτός εάν έχουν προσκληθεί ειδικά προς τούτο.

Σε περίπτωση διατάραξης της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αποβάλει οποιονδήποτε διαταράσσει τις εργασίες της Συνέλευσης.

 Άρθρο 12

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Σωματείου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση ενός δεκάτου (1/10) των μελών του σωματείου που να αναφέρει τους λόγους της σύγκλισης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα προς συζήτηση θέματα.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το ένα δέκατο (1/10) των μελών ή την Εξελεγκτική Επιτροπή ή από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τόπο και χρόνο και τις υπογραφές των συγκαλούντων.

3) Η έκτακτη Γ ενική Συνέλευση προκηρύσσεται τέσσερες (4) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της και διεξάγεται άσχετα από την απαρτία.

4) Οι αιτούντες την σύγκλιση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συνδράμουν το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

 Άρθρο 13

Αρχαιρεσίες

1) Σαράντα (40) ημέρες πριν την καλούμενη Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη της νέας Διοίκησης, ανοίγεται κατάλογος των υποψηφίων για εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2) Σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο αυτοί που συγκεντρώνουν τα προσόντα του εκλέγεσθαι υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση υποψηφιότητας για την εκλογή του Συμβούλου ή μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής η οποία συνοδεύεται με διπλότυπο καταβολής παραβόλου του Ταμείου του Σωματείου εκ δραχμών πεντακοσίων (500).

3) Είκοσι πέντε (25) ημέρες προ της Γεν. Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο ανακηρύσσει και αναρτά πίνακα υποψηφίων εφόσον κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Το Διοικητικό Συμβούλιο για την ανακήρυξη των υποψηφίων πρέπει να συνεδριάσει και να ψηφίσει με απλή Πλειοψηφία των μελών.

4) Τα ονόματα των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά στο κάτω μέρος αυτού αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

5) Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

6) Έγκυρα ψηφοδέλτια είναι αυτά που έχουν από ένα (1) έως εννέα (9) σταυρούς για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι τρείς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

 Άρθρο 14

Εφορευτική Επιτροπή -Εκλογή-Ανακήρυξη επιτυχόντων

1) Κάθε δεύτερο έτος και κατά τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο κατά την διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή του νέου Εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

2) Κατ'αυτήν μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας εκλέγεται δια φανερής ψηφοφορίας τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών και εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων. Η επιτροπή έχει τον Πρόεδρο της και τον Γραμματέα της.

3) Υποψηφιότητες υποβάλλονται προφορικώς στη Γενική Συνέλευση την ημέρα των αρχαιρεσιών.

4) Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να εκλεγεί άτομο που είναι υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εξελεγκτική Επιτροπή.

5) Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας με τα ονόματα των ψηφιζόντων.

6) Κάθε ένσταση κατά των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται προ της αναλήψεως των καθηκόντων των μελών της και υπογράφεται τουλάχιστον από έξη (6) μέλη του Σωματείου. Επί της ενστάσεως αποφασίζει η γενική Συνέλευση. Γενομένης δεκτής της ενστάσεως η γενική Συνέλευση εκλέγει άλλη Εφορευτική Επιτροπή.

7) Η ημέρα των αρχαιρεσιών μπορεί να είναι Σάββατο ή Κυριακή.

8) Την ημέρα της ψηφοφορίας που είναι μυστική και πριν από αυτήν η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κλειστή και την σφραγίζει και στην συνέχεια ο Πρόεδρος της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

9) Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.

10) Η Εφορευτική Επιτροπή επιλύει κάθε διαφωνία ή αμφισβήτηση και αποφαίνεται επί των ενστάσεων, κηρύσσει την έναρξη και το τέλος των εκλογών, διενεργεί την διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό της εκλογής και ανακηρύσσει τους εννέα επιτυχόντες ως ταχτικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τους τέσσερες αναπληρωματικούς κατά σειρά της επιτυχίας τους.

Η Εφορευτική Επιτροπή κατά την διάρκεια της διαλογής απαγορεύει την προσέγγιση τρίτων πλησίον αυτής.

 II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Άρθρο 15

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί μαζί με την Γενική Συνέλευση τη διοίκηση του Σωματείου. Απαρτίζεται από εννέα (9) μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, το Ταμία και τέσσερες (4) Συμβούλους, όλοι εκλεγμένοι σύμφωνα με τα παραπάνω από την τακτική Γενική Συνέλευση για μια διετία.
 2. Σε περίπτωση συνεχούς απουσίας μεγαλύτερης των δύο (2) μηνών ή παραιτήσεως οποιουδήποτε μέλους του συντάσσεται δε πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής το οποίον υπογράφεται και από τα δυο Δ.Σ.
 3. Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται τούτο εκτάκτως και εκλέγει νέο Πρόεδρο μεταξύ των μελών του χωρίς να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση.
 4. Μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αναλήψεως των καθηκόντων του εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του το παλαιό. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αμείβονται για τις παρεχόμενες στο Σωματείο υπηρεσίες τους. Μόνο σε εξαιρετική περίπτωση όταν εξουσιοδοτημένο μέλος εκπροσωπεί το Σωματείο εκτός έδρας, τότε λαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεως. .

     Άρθρο 16

    Συνεδριάσεις - Απαρτία - Πλειοψηφία του Δ.Σ.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά δυο φορές το μήνα έκτακτα δε και για ορισμένα θέματα όταν ο Πρόεδρος κρίνει τούτο αναγκαίο ή ζητηθεί εγγράφως από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Συζητάει και αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Σωματείου εκτός από αυτά που είναι της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Βρίσκεται σε απαρτία παρόντων πέντε (5) μελών εκ των οποίων απαραιτήτως ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας και αποφασίζει επί παντός θέματος της αρμοδιότητος του απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων η οποία διεξάγεται φανερά εκτός των περιπτώσεων των προσωπικών θεμάτων όπου η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.
 4. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου γράφονται στο βιβλίο πρακτικών και στην επόμενη συνεδρίαση τα πρακτικά τίθενται προς έγκριση και υπογράφονται.
 5. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τίθενται σε εφαρμογή εντός δέκα (10) ημερών.
 6. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα επι τρείς συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται, ότι υποβάλλει παραίτηση από το αξίωμα του.
 7. Απαγορεύεται η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προ της αποστολής σ' αυτό εγγράφου και της εξακρίβωσης του δικαιολογημένου ή μη της απουσίας του.
 8. Η παράληψη της έγγραφης απάντησης από το μέλος ή ανεπαρκής δικαιολογία του θεωρείται παραίτηση και την θέση του μετά την αποδοχή παραίτησης του από το Δ.Σ. καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός.

 Άρθρο 17

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία και τις υποθέσεις του Σωματείου, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις τους και λογοδοτεί σ' αυτές. Αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά στην εκτέλεση των σκοπών αυτού και τέλος επιμελείται την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Αλληλογραφεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες για προβλήματα των ασθενών. Αναθέτει και δίνει εντολές σε δικαστικούς πληρεξουσίους. Δίνει εντολή για κάθε πληρωμή σχετική με τις δαπάνες που έχουν αποφασισθεί δια ψηφοφορίας λογοδοτεί για τις πράξεις του ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων των οποίων και αποφασίζει την σύγκλιση.

Άρθρο 18
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1) Ο Πρόεδρος

α) Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούμενος από δυο τουλάχιστον μέλη του Δ. Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο της διευθύνσεως του ιδρύματος, ενώπιον πάσης Αρχής και στις σχέσεις του Συλλόγου προς τους τρίτους.

β) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διακόπτει και διαλύει αυτές, προσυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής υπογραφόμενα προηγουμένως από τον Ταμία και τον Γενικό Γραμματέα, προσυπογράφει με τον Ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως.

γ) Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου.

δ) Δικαιούται να ελέγχει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σε περίπτωση απείθειας ή παραβάσεως του Καταστατικού και λαβαίνει κάθε εξασφαλιστικό μέτρο για τα συμφέροντα του Σωματείου ακόμη και άνευ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εάν υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή.

ε) Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και φροντίζει για   εκτέλεση των αποφάσεων αυτού και λογοδοτεί στις Γενικές Συνελεύσεις για   τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και κάθε έγγραφο του Συλλόγου.

ζ) Έχει το δικαίωμα να ζητήσει λογοδοσία από τον Ταμία όταν κρίνει τούτο απαραίτητο.

η) Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή απόντος και αυτού ο πρεσβύτερος.

 1. Ο Αντιπρόεδρο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος και τούτον απόντα ή κωλυόμενα ο πρεσβύτερος , των συμβούλων.
 2. Ο ΓενικόςΓραμματέας. α) Είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται του Γραφείου, φυλάσσει το. αρχείο και το μητρώο των μελών, τα βιβλία του Σωματείου και την σφραγίδα, β) Συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και τα καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών, γ) Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Σωματείου χορηγεί μαζί με τον Πρόεδρο αντίγραφα των καταχωρημένων στα βιβλία του Σωματείου και έχει την επιμέλεια διεξαγωγής της αλληλογραφίας, δ) Προσυπογράφει μετά του Προέδρου όλα τα έγγραφα και εντάλματα πληρωμών, ε) Προΐσταται και Εφορεύει πάσης Επιτροπής η οποία συνιστάται από το Διοικητικό Συμβούλιο, στ) Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και εν απουσία τούτου ένας Σύμβουλος που προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα ή το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Ο Ταμίας α) ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές προσυπογράφει μετά του Προέδρου τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεως, μετά του Γενικού Γραμματέως και του Προέδρου τα εντάλματα πληρωμών. β) Τηρεί τακτικά τα βιβλία διαχείρησης, είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στο πλησιέστερο πιστωτικό ίδρυμα ποσά που υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες και ενεργεί από κοινού μετά του Προέδρου αναλήψεις ποσών που υπερβαίνουν τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000). γ) Ο Ταμίας ευθύνεται για κάθε πληρωμή που δεν έγινε σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Νόμο, ευθύνεται δε γενικά για χρήματα που του εμπιστεύθηκε ο Σύλλογος. δ) Συντάσσει τον ετήσιο Ισολογισμό και τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και εισηγείται για την έγκριση αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα εκθέτει στην Γενική Συνέλευση. ε) Για την ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του Σωματείου σε πιστωτικό ίδρυμα απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. στ) Ο Ταμίας τηρεί επίσης το κτηματολόγιο τόσο των ακινήτων όσο των κινητών (επίπλων, σκευών, και οργάνων του Συλλόγου). ζ) Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το υπ' ευθύνη αυτού υποδεικνυόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. η) Αν το Ταμίας δεν εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με το Καταστατικό αντικαθίσταται εντός μηνός με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Οι Σύμβουλοι: Οι τέσσερις (4) Σύμβουλοι μετέχουν στην Διοίκηση του Σωματείου και των Συνεδριάσεων του, εκδηλώνουν την γνώμη τους αναπληρώνουν σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο τα απόντα ή κωλυόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διεκπεραιώνουν πάσαν υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου εντολή που τους ανατίθεται.

 Άρθρο 19

Προεδρείο

1)  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας απαρτίζουν το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2)  Το Προεδρείο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα και με τα θέματα που προέκυψαν, τα οποία υποβάλλει με σχετικές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.

III. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 20

1)   Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή εκ μελών του Σωματείου Εξελεγκτική Επιτροπή εκλεγομένη σύμφωνα με τα ανωτέρω από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2) Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ειδικά δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού κα: των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

3)  Δικαιούται να ελέγχει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

4) Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

5) Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρία εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

6) Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίον καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της επί των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς επίσης και οι εκθέσεις που συντάσσει για την Γεν. Συνέλευση.

7) Η Εξελεγκτική Επιτροπή δια του Προέδρου της ή άλλου μέλους της δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 IV. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Σ.Ε.)

Άρθρο 21

1. Η Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών συγκροτεί Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε) που έχει τρεις (3) υποεπιτροπές:

α) την Ιατροβιολογική Επιτροπή, β) την Επιτροπή Φροντίδων Υγείας και Αποκατάστασης, γ) την Ψυχοκοινωνική Επιτροπή.

 • Στην Ιατροβιολογική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ι.Σ.Ε.) μέλη γίνονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων των Βιοιατρικών επιστημών που εργάζονται σε διάφορα επίπεδα (έρευνας, εκπαίδευσης, κλινικής διάγνωσης κ.ά.) και έχουν εμπειρία σε θέματα που αφορούν την όραση και τις εκφυλιστικές, κληρονομικές παθήσεις του αφμιβλ/δή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου, όπως: Βιολόγοι, Γενετιστές, Αιματολόγοι, Βιοχημικοί, Βιοτεχνολόγοι, Οφθαλμίατροι, Νευρολόγοι, Ω.Ρ.Λ. και άλλα.
 • Στην Συμβουλευτική Επιτροπή Φροντίδων Υγείας και Αποκατάστασης (Σ.Ε.Φ.Υ.Α.) μέλη γίνονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων των επαγγελμάτων Υγείας με έργο και εμπειρία στο χώρο της όρασης και των εκφυλιστικών, κληρονομικών παθήσεων του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου, όπως: Νοσηλευτές, Οπτικοί, Επισκέπτες Υγείας, Διαιτολόγοι κ.α.
 • Στην Ψυχοκοινωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (ΨΚ.Σ.Ε.) μέλη γίνονται επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων των Κοινωνικών Επιστημών που έχουν έργο και εμπειρία που είναι δυνατόν να συνδεθεί με τον χώρο της όρασης, όπως: Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νομικοί κ.ά.

Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή διοικείται από επταμελές Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους της Ιατροβιολογικής Επιτροπής, δύο (2) εκπροσώπους από την επιτροπή Φροντίδων Υγείας και Αποκατάστασης και δύο (2) εκπροσώπους από την Ψυχοκοινωνική Επιτροπή. Η Ε.Σ.Ε. κατόπιν συνεδρίασης της ορίζει Πρόεδρο και Γραμματέα. Το επταμελές Συμβούλιο έχει διετή θητεία, και συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις (3) φορές τον χρόνο (ανά τετράμηνο) σε ημερομηνίες που καθορίζει το ίδιο. Στις συνεδριάσεις αυτές παρευρίσκεται το προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου (Π.Ε.Α.)

Οι τρεις (3) υποεπιτροπές της Ε.Σ.Ε. συνεδριάζουν απαραιτήτως τουλάχιστον μία (1) φορά το έτος. Το ίδιο ισχύει και για την ολομέλεια της Ε.Σ.Ε.

Μέλη των Επιτροπών της Ε.Σ.Ε. γίνονται επιστήμονες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Α.

 1. Από τα μέλη της Ιατροβιολογικής Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται δύο (2) εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους για να συμμετέχουν στην Επιστημονική Ιατρική Συμβουλευτική Επιτροπή (Scientific Medical Advisory Board - S.M.A.B.) που αποτελεί το κεντρικό Συμβουλευτικό Όργανο της RETINA INTERNATIONAL (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ) σε διεθνές επίπεδο.
 2. Στην Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή είναι δυνατός ο ορισμός επίτιμων Προέδρων ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της Π.Ε.Α. ή του Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.

Έργο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι:

α) Παρακολούθηση - αξιολόγηση εξελίξεων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, που αναφέρονται στις παθήσεις που αφορούν τα μέλη του Σωματείου καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την όραση, ενημερώνοντας σχετικά την Π.Ε.Α.

β) Κατάθεση προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και συμμετοχή σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά ή διεθνή.

γ) Οργάνωση δικτύου μονάδων - ερευνητικών κέντρων - κλινικών προκειμένου να συγκροτηθούν Μητρώα καταγραφής των εκφυλιστικών, κληρονομικών παθήσεων του αμφιβλ/δή χιτώνα, της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου.

δ) Οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, ομιλιών και άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ε) Προώθηση οργάνωσης υπηρεσιών, πρόληψης της τυφλότητας παροχής φροντίδων υγείας και αποκατάστασης, συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και συγκρότηση κάθε είδους μονάδων που συμβάλλουν στα ανωτέρω.

στ) Υποστήριξη του Δ.Σ. της Π.Ε.Α. στην τεκμηρίωση προτάσεων και υπομνημάτων που αποστέλλονται προς διάφορους φορείς.

ζ) Υποστήριξη στην χάραξη πολιτικής στα πεδία δραστηριοτήτων της Π.Ε.Α. με την κατάθεση εισηγήσεων προς το Δ.Σ.

 Άρθρο 22

Περιφερειακά Γραφεία (Π.Γ.)

 1. Το Σωματείο έχει την δυνατότητα να συγκροτεί Περιφερειακά Γραφεία σε επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας.
 2. Στα περιφερειακά Γραφεία (Π.Γ.) του Σωματείου, ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπεύθυνοι που φροντίζουν για την λειτουργία του Συλλόγου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αυτοί ονομάζονται Περιφερειακοί Συντονιστές, είναι τακτικά μέλη του Συλλόγου και οργανώνουν σε συντονισμό με την Κεντρική Διοίκηση (Δ.Σ.) το έργο και τις δραστηριότητες που προγραμματίζονται για την περιοχή ευθύνης τους.
 3. Οι περιφερειακοί Συντονιστές πλαισιώνονται και από άλλα μέλη του Σωματείου ή εθελοντές που τους υποστηρίζουν στο έργο τους.
 4. Οι αρμοδιότητες και το εύρος των δραστηριοτήτων τους καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Γενικά προωθούν τους σκοπούς του Σωματείου, υποστηρίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., συνεργάζονται στην υλοποίηση των προγραμμάτων, μεριμνούν για την συλλογή συνδρομών και χορηγιών -δωρεών, συμβάλλουν στην ενημέρωση - ευαισθητοποίηση ασθενών με τις παθήσεις που εκπροσωπεί το Σωματείο, καθώς και του ευρύτερου κοινού, επιστημόνων, φορέων, υπηρεσιών κ.ά.

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Άρθρο 23

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού μπορεί να γίνει με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται γι αυτό το σκοπό.

Απαρτία υπάρχει εφόσον παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός του όλου αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) αυτών.

2. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει αφού ζητηθεί τούτο από το ένα τρίτο (1/3) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
'Αρθρο 24

 1. Το Σωματείο διαλύεται στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί σε λιγότερα από δέκα (10).
 2. Η διάλυση απαγγέλλεται με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Απαρτία υπάρχει εφόσον παρευρίσκονται το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) αυτών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία επαναλαμβάνεται η Γενική Συνέλευση με την ίδια απαρτία και την ίδια πλειοψηφία.
 3. Στην περίπτωση της διάλυσης τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου διατίθενται υπέρ του οιουδήποτε παρεμφερούς Σωματείου.

  Άρθρο 25

Σφραγίδα

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει την επωνυμία του και την χρονολογία της ιδρύσεως του.

 Άρθρο 26

Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής βιβλία:

α) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του  Διοικητικού Συμβουλίου

β) Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ) Βιβλίο αλληλογραφίας

δ) Μητρώο των μελών

ε) Βιβλίο Ταμείου

στ) Διπλότυπα εισπράξεων και εισφορών

ζ) βιβλίο πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής

Άρθρο 27

Όλα τα μέλη έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι επτά (27) όπως ταύτα αναδιατυπώθηκαν κατά την Γενική Συνέλευση της 19 Δεκεμβρίου 1999, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του.