«Πρόσβαση» σε φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τρία χρόνια λειτουργίας συμπλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η υπηρεσία «Πρόσβαση», με επιστημονική υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Μάγδα Νικολαραΐζη. Η λειτουργία της υπηρεσίας ξεκίνησε το 2010 με τη μορφή ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από τον Ιούνιο του 2012 αποτελεί πια μία μόνιμη υπηρεσία του Π.Θ., στόχος της οποίας είναι η ενημέρωση και υποστήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους.

Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία 40 ΦμεΑ και 89 βοηθοί από όλα τα τμήματα του Π.Θ. Οι δράσεις που έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη λειτουργίας της Πρόσβασης συνοψίζονται ως εξής:

- Καταγραφή αναγκών των ΦμεΑ. Οι ΦμεΑ που επιθυμούν ενημέρωση ή υποστήριξη σχετικά με θέματα πρόσβασης στο Π.Θ. συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το έντυπο καταγραφής αναγκών στην ιστοσελίδα  http://prosvasi.uth.gr

- Υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους. Οι φοιτητές που επιθυμούν να υποστηρίξουν τους ΦμεΑ ως βοηθοί συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα  http://prosvasi.uth.gr. Η υποστήριξη περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένης βοήθειας στους ΦμεΑ με στόχο την ενίσχυση της χωροταξικής (π.χ. μετακίνηση στο Π.Θ.), κοινωνικής (π.χ. αλληλεπίδραση με συμφοιτητές) και μαθησιακής τους πρόσβασης (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων, εξετάσεις). Κατά τη διάρκεια της υποστήριξης οι βοηθοί και οι υποστηριζόμενοι φοιτητές συνεργάζονται με ένα υπεύθυνο διδάσκοντα.

- Σεμινάρια για βοηθούς. Οι βοηθοί παρακολουθούν σεμινάρια στα οποία κατακτούν εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες των ΦμεΑ και το ρόλο τους ως βοηθοί.

- Διερμηνεία για Κωφούς/Βαρήκοους Φοιτητές. Η υπηρεσία της Πρόσβασης παρέχει διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) για την υποστήριξη των κωφών φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

- Καταγραφή αναγκών των Διδασκόντων. Οι διδάσκοντες του Π.Θ. που επιθυμούν ενημέρωση ή υποστήριξη σχετικά με τη διδασκαλία των ΦμεΑ συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το έντυπο καταγραφής αναγκών στην ιστοσελίδα  http://prosvasi.uth.gr.

- Προτάσεις για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των ΦμεΑ. Στην ιστοσελίδα της «Πρόσβασης» έχουν αναρτηθεί προτάσεις για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των ΦμεΑ, τις οποίες μπορούν να ενσωματώσουν οι διδάσκοντες στα μαθήματα τους, ώστε να ενισχύσουν την πρόσβαση των φοιτητών  τους. Επίσης, πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, οι διδάσκοντες των ΦμεΑ που έχουν ζητήσει υποστήριξη από την υπηρεσία μας ενημερώνονται για τις προσαρμογές που οι ΦμεΑ επιθυμούν κατά την αξιολόγηση τους.

- Προσαρμογές στο χώρο. Ανάλογα με τις ανάγκες των ΦμεΑ του Π.Θ. γίνεται μία συνεχής προσπάθεια προσαρμογής των χώρων του πανεπιστημίου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας του. Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2011 - 2013 τοποθετήθηκαν εσωτερικοί οδηγοί όδευσης τυφλών σε κεντρικά σημεία στο Συγκρότημα «Παπαστράτος». Στο ίδιο κτίριο, αντικαταστάθηκαν όλες οι παλιές μπουτονιέρες των  ανελκυστήρων με καινούργιες, οι οποίες έχουν τις ενδείξεις του αριθμού των ορόφων στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille. Επίσης προστέθηκαν ειδικά ηχητικά συστήματα (αναγγελτές), μέσω των οποίων ανακοινώνεται στο χρήστη ο όροφος στον οποίο σταματά ο ανελκυστήρας. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν, ώστε να ενισχυθεί η αυτονομία κίνησης των ατόμων με οπτικές αναπηρίες.

«Επιθυμία όλων των συνεργατών είναι παρά τις αντίξοες συνθήκες να συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους ΦμεΑ και να συμβάλλουμε, ώστε οι ιδιαιτερότητες τους να μην αποτελούν εμπόδιο στη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο καθολικό δικαίωμα για μόρφωση», τονίζουν οι υπεύθυνοι λειτουργίας της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου.

Πηγή: Ταχυδρόμος, Πανθεσσαλική Εφημερίδα 2/7/2013