Διαδικασίες Αίτησης και Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας

Πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας ΗΔΙΚΑ

 

Α.Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αναπηρικών

Διαδικασία

α)Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης από τον πολίτη στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ ή τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων για προνοιακή αναπηρική παροχή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών.

β) Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης δημιουργείται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ και τον κωδικό εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ ( αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ).

 Ο ηλεκτρονικός φάκελος μέσω του συστήματος του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (το σύστημα επικοινωνεί με την πλατφόρμα των αναπηρικών) συμπληρώνεται από τους θεράποντες γιατρούς και όταν οριστικοποιηθεί μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας των Αναπηρικών διαβιβάζεται στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ για τον ορισμό της Υγειονομικής επιτροπής αξιολόγησης.

γ)Μετά την απόφαση της Υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ αποστέλλεται ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα στην Πλατφόρμα των Αναπηρικών προκειμένου να γίνει η έγκριση του επιδόματος και ο προσδιορισμός του ποσού του επιδόματος βάσει των ποσοστών αναπηρίας της απόφασης ΚΕΠΑ.

δ)Σε μηνιαία βάση γίνεται η εκκαθάριση και ο έλεγχος για την πληρωμή των αναπηρικών επιδομάτων  και  στην συνέχεια η προετοιμασία του Ηλεκτρονικού αρχείου και της  συγκεντρωτικής κατάστασης για την μηνιαία πληρωμή των αναπηρικών επιδομάτων που  αποστέλλονται στη ΔΙΑΣ μετά από την έγκρισή τους.

Β.Ηλεκτρονικός Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας (με εφαρμογή στην Αττική,  Θεσσαλονίκη και Πάτρα)

Διαδικασία

α)Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα των Αναπηρικών δημιουργείται ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας, με τον αριθμό ΑΜΚΑ του αιτούντος και αποδίδεται ο κωδικός εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ ( αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ) και αποστέλλεται στο σύστημα του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.

β)Από  το σύστημα του Ηλεκτρονικού Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας (σημειώνεται ότι στο σύστημα έχουν πρόσβαση όλοι οι γιατροί που έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και του Ιατρικού Φακέλου της Α΄βάθμιας)συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον θεράποντα γιατρό της κύριας πάθησης.

Αφού ο θεράπων γιατρός ολοκληρώσει την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων, ενημερώνει ηλεκτρονικά τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο για την κύρια πάθηση του ασθενούς. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται  σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνυπάρχουσες παθήσεις όπου οι γιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει νε ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους.

γ)Στο τέλος ο θεράπων γιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιεί  τον Γενικό Εισηγητικό φάκελο ο οποίος διαβιβάζεται (μαζί με τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους) στο πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠΑ για τον ορισμό της Υγειονομικής Επιτροπής.