Μεταπτυχιακό: Οπτική και Όραση

Θέσεις φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οπτική και Όραση» προκηρύσσει το τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Πρόγραμμα υλοποιούν το Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Μαθηματικών, το Τμήμα Φυσικής και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) και την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ. Οδηγεί στην απόκτηση «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης» μετά από σπουδές διάρκειας 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων .

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από κρίση των προσόντων τους και συνέντευξή τους κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισοτίμου πτυχίου της αλλοδαπής προερχόμενοι από Σχολές Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Επιστημών Υγείας καθώς και Πολυτεχνικών Σχολών. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ συναφών αντικειμένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.12γ του ν. 2916/2001.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές/τριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής (με ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση) που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Προγράμματος.
2. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Πιστοποιητικό σπουδών ή Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου θα αναφέρεται από την Γραμματεία του Τμήματος ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου.
4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου καθώς και κατάλογος δημοσιεύσεων ή επιστημονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν).
5. Επιστολή που θα απευθύνεται στην επιτροπή αξιολόγησης στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι και τα κίνητρα για την συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Motivation Letter).
6. 2 Συστατικές Επιστολές.
7. Πιστοποιητικό/κά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
8. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
9. Δύο Φωτογραφίες.

Οι Συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο και θα είναι με αλφαβητική σειρά. Θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο αριθμό 12 φοιτητές.

Για τη διαδικασία επιλογής και την ακριβή ημερομηνία και ώρα των συνεντεύξεων θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του προγράμματος στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην Διοικητική Υπεύθυνη του Προγράμματος στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιατρικής/ΒΕΜΜΟ, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Οπτική και Όραση», Τ.Θ. 2208, Τ.Κ. 71 003, Βούτες, Ηράκλειο Κρήτης, Υπ΄όψιν Δοκουμετζίδη Τζένης, τηλ.: 2810-394868.

Διευθυντής του Προγράμματος είναι ο Ιωάννης Παλλήκαρης, Καθηγητής Οφθαλμολογίας, και Αναπληρωτής Διευθυντής ο
Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης, Αναπλληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας. Διοικητική Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Τζένη Δοκουμετζίδη, τηλ.: 2810 394868, φαξ: 2810-394569, e-mail:
opticsvision@med.uoc.gr, iστοσελίδα προγράμματος: www.optics-vision.gr.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
* Διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων μέσω ΕΛΤΑ: από Τετάρτη 22/05/2013 έως και Παρασκευή 19/07/2013 (19/07/2013 θα πρέπει να είναι η τελευταία ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή courier).
* Διάρκεια υποβολής υποψηφιοτήτων μέσω email: από 22/05/2013 έως και 19/07/2013.

Πηγή: proslipsis.gr 20/5/2013

Κατηγορίες Νέων: