Νέος Κανονισμός ΚΕΒΑ ΦΕΚ 4591 Β 2017 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, Επισημάνσεις για Αναπηρίες Όρασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.), ενημερώνει τα μέλη της για την θεσμοθέτηση του νέου ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (αριθμ. Φ. 80000/45219/1864/ ΦΕΚ4591, τ.Β/27-12-2017), ο οποίος εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ» περιγράφονται οι προϋποθέσεις καθορισμού της οπτικής αναπηρίας (χαμηλή όραση και τυφλότητα), οι πίνακες εκτίμησης της οπτικής λειτουργίας σύμφωνα με την οπτική οξύτητα και τα οπτικά πεδία, καθώς και ο πίνακας ελαττωμένης όρασης σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ο οποίος και αποτελεί νέο δεδομένο στην Ελληνική νομοθεσία).

Ειδικότερα αναφέρεται :

A) Βασικό κριτήριο για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας ενός ασθενούς από οφθαλμολογική άποψη πρέπει να αποτελεί η λειτουργική κατάσταση των οφθαλμών του, η οποία εκτιμάται από την «οπτική οξύτητα» και τα «οπτικά πεδία» κάθε οφθαλμού ξεχωριστά.

Η «οπτική οξύτητα» εννοείται ότι εξετάζεται με την καλύτερη δυνατή διόρθωση με κλασσικά γυαλιά ή φακούς επαφής, η οποία θα πρέπει και να αναγράφεται στον εισηγητικό φάκελο. Το ποσοστό αναπηρίας που προκύπτει ανάλογα με την ελάττωσή της στον έναν ή και στους δύο οφθαλμούς υπολογίζεται με βάση τον πίνακα που αναφέρεται στο κεφαλαίου 17. (που ακολουθεί)

Β) Ειδικότερα αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα κατάστασης της όρασης με εκτίμηση της οπτικής οξύτητας και με ποσοστά αναπηρίας άνω του 70%.

 • 70% αναπηρία λαμβάνουν όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ στον έναν οφθαλμό 1/10 και στον άλλον από 1/20 έως αμαύρωση (αδυναμία αντίληψης φωτός).
 • Από 71% έως 84% αναπηρία λαμβάνουν όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ και στους δύο οφθαλμούς από 1/10 έως 1/20.
 • 85% αναπηρία λαμβάνουν όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ και στους δύο οφθαλμούς 1/20.
 • 90% έως 94% αναπηρία λαμβάνουν  όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ στον ένα οφθαλμό 1/20 και στον άλλο κάτω του 1/20.
 • 95% έως 99% αναπηρία (τυφλότητα) λαμβάνουν όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ. και στους δύο οφθαλμούς κάτω του 1/20 ή στον έναν οφθαλμό 1/20 και στον άλλο αμαύρωση.
 • 100% αναπηρία λαμβάνουν όταν η οπτική οξύτητα είναι π.χ. στον έναν οφθαλμό κάτω του 1/20 και στον άλλον αμαύρωση ή και στους δύο οφθαλμούς αμαύρωση

Γ) Το ποσοστό έως στον σχετικό πίνακα που αναφέρεται στο κεφάλαιο 17.

Ειδικότερα αναφέρονται ενδεικτικά παραδείγματα κατάστασης της όρασης με εκτίμηση του οπτικού πεδίου και με ποσοστά αναπηρίας άνω του 60%.

 • 60% αναπηρία λαμβάνουν όταν οι μοίρες του οπτικού πεδίου είναι και στους δύο οφθαλμούς μεγαλύτερη από 10 μοίρες ( και όχι μεγαλύτερη από 15).
 • 70% αναπηρία λαμβάνουν όταν οι μοίρες του οπτικού πεδίου είναι και στους δύο οφθαλμούς από 5 έως 10 μοίρες .
 • 80% αναπηρία λαμβάνουν όταν οι μοίρες του οπτικού πεδίου είναι και στους δύο οφθαλμούς κάτω από 5 μοίρες .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ληφθεί υπόψη η ειδική επισήμανση που γίνεται στην ενότητα Ε, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των δύο βαρύτερων περιπτώσεων ελάττωσης οπτικού πεδίου στους αντίστοιχούς τύπους τυφλότητας.

Δ) Σε οποιαδήποτε διαταραχή των οπτικών πεδίων συνυπάρχει προσβολή και της κεντρικής περιοχής με αποτέλεσμα τη μείωση της κεντρικής όρασης, ο υπολογισμός του ποσοστού αναπηρίας προσδιορίζεται από το άθροισμα του ποσοστού που αναλογεί στη μείωση τηςοπτικής οξύτητας και του ποσοστού που αναλογεί στη διαταραχή του οπτικού πεδίου.

Εφόσον το ποσοστό αναπηρίας έχει υπολογιστεί με βάση τη μείωση της οπτικής οξύτητας, οι παθήσεις των οφθαλμών που έχουν προκαλέσει τη μειωμένη οξύτητα δεν προσδίδουν επιπλέον ποσοστό αναπηρίας. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση τις διαταραχές των οπτικών πεδίων.

Ε) Σύμφωνα με ομάδα μελέτης της Π.Ο.Υ. για την πρόληψη της τύφλωσης, οι ασθενείς με ελαττωμένη όραση κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την οπτική τους οξύτητα με βάση σχετικό πίνακα που αναφέρεται στο κεφάλαιο 17 και ειδικότερα αναφέρονται:

 • Δύο κατηγορίες ελαττωμένης όρασης

1.      Οπτική οξύτητα κάτω από 3/10 έως 1/10
2.      Οπτική οξύτητα κάτω από 1/10 έως 1/20 ( ποσοστό αναπηρίας 70 έως 85%)

 • Τύφλωση

3.      Οπτική οξύτητα κάτω του 1/20 έως 1/60 (μέτρηση δακτύλων στο ένα μέτρο) με ποσοστό αναπηρίας 95% έως 99%.
4.      Οπτική οξύτητα κάτω του 1/60 έως αντίληψη φωτός με ποσοστό αναπηρίας 99% έως 100%.
5.      Μη αντίληψη φωτός (αμαύρωση) με ποσοστό αναπηρίας 100%.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ασθενείς με πεδίο μεταξύ 5-10 μοίρες από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 3 και οι ασθενείς με πεδίο όχι μεγαλύτερο των 5 μοιρών γύρω από το κεντρικό σημείο προσήλωσης θα πρέπει να περιληφθούν στην κατηγορία 4, ακόμη και αν η κεντρική Οπτική Οξύτητα δεν είναι ελαττωμένη.

ΣΤ) Επίσης υπάρχουν παθήσεις των οφθαλμών που προκαλούν μικρότερη ή μεγαλύτερη αναπηρία, χωρίς να επηρεάζουν την οπτική οξύτητα του προσβεβλημένου οφθαλμού. Οι παθήσεις αυτές που τους αναλογούν είναι:

•Επιφορά (μη θεραπεύσιμη)

•Υποέκκριση δακρύων (οποιασδήποτε αιτιολογίας, η οποία απαιτεί μόνιμη υποκατάσταση των δακρύων)

•Κακοήθεις όγκοι οφθαλμών

•Επέμβαση καταρράκτη

•Επέμβαση καταρράκτη - αφακία

•Επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς

•Αχρωματοψία

•Δυσχρωματοψία

•Διπλωπία

Ζ) Ο θεράπων ιατρός οφείλει κατά τη συμπλήρωση του Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας να αναφέρει την αιτία (πάθηση) που προκάλεσε τη μείωση της οπτικής οξύτητας ή των διαταραχών των οπτικών πεδίων, καθώς και το αν η πάθηση αυτή επιδέχεται θεραπευτική αντιμετώπιση ή είναι μη ιατή. Επίσης, θα πρέπει να καταχωρεί εκτός από την οπτική οξύτητα και τη βλάβη στο οπτικό πεδίο, εφόσον αυτή είναι απαραίτητο να συνεκτιμηθεί.

Επίσης σημαντικό είναι να σημειώνεται η κατηγορία ελαττωμένης όρασης που υπάγεται ο ασθενής ελαττωμένη όραση 1, 2 και τύφλωση 3, 4, 5 σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παράγραφο Ε. (Ο ασθενής να μεριμνήσει για την σχετική υπενθύμιση αναγραφής)

Η) Στο κεφάλαιο 21 του νέου Ε.Π.Π.Π.Α. του 2017, γίνεται αναφορά για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας των Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην βάση δεδομένων της Orphanet και έχουν αναγνωριστεί από την Ελληνική Πολιτεία με το άρθρο 12 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24) του νόμου 4213/2013 (ΦΕΚ 261/2-12-2013).

Μερικά από τα σπάνια νοσήματα περιλαμβάνονται στον Ε.Π.Π.Π.Α και έχουν καθορισμένο εύρος προτεινόμενου Π.Α.

Για όσα Σπάνια Νοσήματα δεν περιλαμβάνονται στον Ε.Π.Π.Π.Α για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας τους, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη από τους Ιατρούς τα ακόλουθα:

Α) Στον σχετικό εισηγητικό φάκελο του ασθενή να αναγράφεται ο κωδικός Orphanet της Σπάνιας Πάθησης.

Β) Να συμπληρώνεται ο Ε.Φ από Κέντρο ή ειδικό ιατρό γνώστη του νοσήματος και να περιέχει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διάγνωση βάση των δεδομένων  της Orphanet, με αναλυτική παράθεση εργαστηριακών ευρημάτων, κλινική περιγραφή, εξέλιξη της νόσου και θεραπευτική αγωγή.

Γ) Να προσδιορίζεται το Π.Α. ανάλογα με το επίπεδο βαρύτητας, που οι βλάβες και επιπλοκές της νόσου έχουν επιφέρει στα επιμέρους συστήματα του οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των σπανίων (στην πλειονότητα τους γενετικώς καθορισμένων και εξελισσόμενων) νοσημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασθενείς που έχουν Σπάνια Πάθηση – Νόσημα που οδηγεί σε οπτική αναπηρία, με ελαττωμένη όραση ή τύφλωση και είναι κυρίως με παθήσεις Αμφιβληστροειδούς, Ωχράς Κηλίδας, Οπτικού νεύρου ή και έχουν άλλες βλάβες σε άλλα συστήματα που οφείλονται σε σύνδρομα π.χ. βλάβες στην ακοή, στο καρδιαγγειακό, στο νευρικό σύστημα κλπ. μπορούν να αναζητούν τον σχετικό κωδικό Orphanet για τις συνηθέστερες παθήσεις στην Ελλάδα στον «Πίνακα ‘’Σπανίων Οφθαλμολογικών Παθήσεων του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος, του Οπτικού Νεύρου και λοιπών Συνδρόμων με ICD-10 και Orphacode‘’, για ενημέρωση και χρήση από υπηρεσίες, Ιατρούς και επαγγελματίες Υγείας.» που είναι αναρτημένος στην ενότητα ΝΕΑ- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ του ιστοτόπου  www.retina.gr της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών.

Θ) Με την υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.2/1/ (ΦΕΚ 7 Β΄/8-1- 18) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύη «Αναθεωρήθηκε ο πίνακας παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επʼ αόριστον» εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3863/10 (ΦΕΚ Α΄115) και σχετικής πρότασης της Δ/νσης Ιατρικής Αξιολόγησης του ΕΦΚΑ.

Στην εν λόγω υπουργική απόφαση περιλαμβάνεται Πίνακας Παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επʼ αόριστόν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 3846/10 και πέραν αυτών που προσδιορίζονται με τις διατάξεις αυτές.

Η ανωτέρω υπουργική απόφαση αφορά όσους λαμβάνουν παροχές από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ή λοιπών οικονομικών και/ή κοινωνικών παροχών.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 1/1/2018 και αφορούν παθήσεις που περιλαμβάνονται στον εν λόγω πίνακα, χωρίς ωστόσο τα κείμενα των γνωματεύσεων να είναι προσαρμοσμένα με βάση αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μια απλή αίτηση προς τα κατά τόπους σημεία παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α., με επισυναπτόμενο αντίγραφο γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Με την αίτηση αυτή θα ζητείται η προσαρμογή της γνωμάτευσής τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ως άνω υπουργική απόφαση.

 • Στην 5η σελίδα της απόφασης γίνεται αναφορά για τις Παθήσεις Οφθαλμών που ακολουθούν την ελαττωμένη όραση/τύφλωση βάση οπτικής οξύτητας και διαταραχών οπτικού πεδίου, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 17 του νέου Ε.Π.Π.Π.Α. καθώς και στις παθήσεις του Γλαυκώματος, των Ωχροπαθειών, της Μελαγχρωστικής Αμφιβληστροειδοπάθειας, των Οπτικοπαθειών τελικού σταδίου καθώς και των Δυστροφιών κερατοειδούς μη αναστρέψιμων, όπου λαμβάνουν επ’αόριστον αναπηρία.
 • Στην 5η σελίδα της απόφασης γίνεται αναφορά στον προσδιορισμό της επ’ αόριστον αναπηρίας για τις Σπάνιες Παθήσεις, όπου αναφέρεται ότι η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με Σπάνια Πάθηση θα έχει διάρκεια 5 έως 10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) και με βαρύτητα Π.Α. 67% και άνω να κρίνονται επ’ αόριστον (εφ’ όρου ζωής κρίση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι ασθενείς πάσχουν από παθήσεις Όρασης που χαρακτηρίζονται και σπάνιες, μπορούν να χαρακτηρίζονται με αναπηρία επ’ αόριστον εφόσον έχουν ποσοστό πάνω από 67% στην δεύτερη κρίση τους από τα ΚΕ.Π.Α., όπως προαναφέρεται.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΦΕΚ (Ε.Π.Π.Π.Α ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ)

Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ΦΕΚ 4591.Β.27-12-2017

ΕΦΚΑ Έντυπα και Γενικές Πληροφορίες