Αναγνώριση 7 πλασματικών ετών για γρηγορότερη σύνταξη

Σύμφωνα με τους τελευταίους νόμους και τις οδηγίες, είναι δυνατή η εξαγορά τού χρόνου σύνταξης αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση λόγω γήρατος.

Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να αναγνωρίσουν οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ και τράπεζες από το 2011 και μετά, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, χωρίς να υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στη συγκεκριμένη περίπτωση εξαγοράς πλασματικών ετών.

Σύμφωνα με τους τελευταίους νόμους και τις οδηγίες, είναι δυνατή η εξαγορά των παρακάτω πλασματικών χρόνων:

* Στρατιωτική θητεία, σύμφωνα με το Ν. 1358/1983.
* Γονική άδεια.
* Επιδότηση ασθένειας ή ανεργίας μέχρι 1 έτος (μόνο για θεμελίωση).
* Εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι 2 χρόνια.
* Χρόνος σπουδών πριν από την ασφάλιση (ανώτερες-ανώτατες-μέσες-επαγγελματικές).
* Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση.
* Κύηση και λοχεία (μόνο για θεμελίωση).
* Απεργίες.
* Χρόνος παιδιών του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008, ανεξαρτήτως της ηλικίας των παιδιών (δεν ισχύει για τη θεμελίωση των μητέρων με ανήλικο παιδί). 1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο παιδί (μέχρι 3 παιδιά).

Αν η μητέρα αποποιηθεί το δικαίωμα πλασματικού χρόνου λόγω τέκνων, τότε δικαιούται ο πατέρας να κάνει χρήση τού εν λόγω δικαιώματος.

* Ο χρόνος μαθητείας μέχρι 1 έτος.
* Ο χρόνος σύνταξης αναπηρίας μόνο για τη θεμελίωση λόγω γήρατος.

Όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν δικαίωμα:

από 1ης.1.2011 εξαγοράζουν/αναγνωρίζουν μέχρι 4 χρόνια,
από 1ης.1.2012 εξαγοράζουν/αναγνωρίζουν μέχρι 5 χρόνια,
από 1ης.1.2013 εξαγοράζουν/αναγνωρίζουν μέχρι 6 χρόνια,
από 1ης.1.2014 και μετά εξαγοράζουν/αναγνωρίζουν μέχρι 7 χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οσοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2010, ακόμα και με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από την παρ.18 του άρθρου του Ν. 3863/2010, δηλαδή π.χ. με τους χρόνους στρατιωτικής υπηρεσίας, γονικής αδείας, ανατροφής παιδιών, επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας και μέχρι 200 ημέρες για την κάθε επιδότηση κατά την τελευταία 10ετία πριν από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και χρόνος εκπαιδευτικής αδείας άνευ αποδοχών και μέχρι 2 έτη, καθώς και με την προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου της παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008 (πλασματικός χρόνος παιδιών), εφ΄ όσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης των ανωτέρω χρόνων υποβληθεί μέχρι και 31.12.2013, ακολουθούν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν μέχρι 31.12.2010.

ΔΗΛΑΔΗ: Γενικά όσοι άνδρες, γυναίκες έχουν ασφαλιστεί πριν από την 1η.1.1983 μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς των χρόνων που αναφέρει ο Ν. 2084/1992 (στρατός, γονικές κ.λπ.) μέχρι 31.12.2013 και να θεμελιώσουν με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν στις 31.12.2010 (πριν από τους τελευταίους νόμους).

Στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναφέρουμε αναλυτικά ανά περίπτωση τη δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων του Ν. 3863/2010 (όπως τροποπ. ο Ν. 3996/2011).

Τρόπος υπολογισμού εξαγορών

1. Στρατιωτική θητεία.
Η εξαγορά γίνεται με τις προϋποθέσεις του Ν. 1358/1983, ήτοι υπολογίζεται για θεμελίωση μόνο μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας.

Αποδοχές (έως την ανώτατη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ 2.433 ευρώ ) x 20% x μήνες στρατιωτικής θητείας = ποσό εξαγοράς με δόσεις.

α) Έκπτωση 15% για εφάπαξ εξόφληση.
β) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1ης.1.2011 μέχρι 31.12.2014 θα έχει έκπτωση 30%.
γ) Όποιος θεμελιώνει δικαίωμα από 1ης.1.2015 θα έχει έκπτωση 50%.

2. Γονική άδεια.
Η γονική άδεια υπολογίζεται ως εξής:
25πλάσιο ΗΑΕ* x ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x μήνες = ποσόν εξαγοράς με δόσεις.

Παράδειγμα: Σήμερα (Ιανουάριος 2013)
Ασφαλισμένος του ΙΚΑ: 25 x 33,57 x 20% = 167,85 ευρώ για κάθε μήνα.
Ασφαλισμένος της ΕΤΕ: 25 x 33,57 x 33,12% = 277,95 ευρώ για κάθε μήνα.
Η καταβολή γίνεται με μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 15%.

* ΗΑΕ = Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη (1.1.2013: 33,57 ευρώ )

3. Ο χρόνος επιδότησης ασθενείας ως και ο χρόνος επιδότησης ανεργίας έως 1 έτος ισχύει άνευ καταβολής εισφορών.

4. Εκπαιδευτική άδεια (άνευ αποδοχών) μέχρι 2 χρόνια και χρόνος απεργιών.
Αποδοχές ημερομηνίας αίτησης x ποσοστό εισφορών/συνεισφορών x μήνες εξαγοράς = ποσόν εξαγοράς (ασφαλισμένος στην ΕΤΕ με μηνιαίες αποδοχές π.χ. 3.000 ευρώ θα καταβάλει: 3.000 ευρώ x 33,12% = 993,6 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς).

5. Χρόνος σπουδών (πριν από την ασφάλιση).
Περιλαμβάνει σπουδές σε ανώτατες-ανώτερες σχολές, καθώς και χρόνο σπουδών σε μέσες σχολές μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

25πλάσιο ΗΑΕ x 20% x μήνες σπουδών = ποσόν εξαγοράς.

Π.χ. α) Σύνταξη: 25 x 33,57 x 20% = 167,85 ευρώ ο κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.
β) Επικουρική σύνταξη: 25 x 33,57 x 6% = 50,35 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

6. Χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εξαγορά όπως ακριβώς ο χρόνος σπουδών (περίπτωση 5).

7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πλασματικός χρόνος για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Αναγνωρίζεται για κάθε παιδί:
1 παιδί: 1 χρόνος,
2 παιδιά: 3 χρόνια,
3 παιδιά και περισσότερα: 5 χρόνια.

Σημ. 1: Χρήση του πλασματικού χρόνου δύναται να κάνει η μητέρα, όχι όμως για να θεμελιώσει δικαίωμα ως μητέρα ανήλικων τέκνων. Αν δεν κάνει χρήση (του πλασματικού χρόνου) η μητέρα, τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να προσμετρηθεί στον πατέρα.
Σημ. 2: Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για συνταξιοδότηση πλήρους σύνταξης (όχι μειωμένης).
Σημ. 3: Όσοι άνδρες έχουν παιδί μετά την 1η.1.2000 και ζητήσουν εξαγορά χρόνου των παιδιών, η σύζυγος πρέπει να είναι ασφαλισμένη και όχι συνταξιούχος.

Υπολογισμός εξαγοράς: 25πλάσιο ΗΑΕ x 20% x μήνες = ποσόν εξαγοράς.

β) Επικουρική σύνταξη: 25 x 33,57 x 6%= 50,35 ευρώ κάθε μήνας με δόσεις και έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 21/11/2013