Ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών στην ΕΕ

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ θα αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία σύμφωνα με νομοσχέδιο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο την Τρίτη. Ο νέος αυτός νόμος, που θα απλουστεύσει τις διαδικασίες απόδειξης της γνησιότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων, όπως είναι τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου, χρειάζεται ακόμα την έγκριση των κρατών μελών πριν τεθεί σε ισχύ.

«Ο εν λόγω κανονισμός της ΕΕ θα ωφελήσει άμεσα τους πολίτες. Θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα αφαιρέσει και άλλα εμπόδια στα οποία προσκρούει μια πραγματικά πολυεθνής και χωρίς σύνορα Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο εισηγητής της έκθεσης Bernhard Rapkay (Σοσιαλιστές, Γερμανία) μετά από την ψηφοφορία.

«Δυστυχώς, όμως, το Συμβούλιο των Υπουργών δεν έχει μάθει ακόμα να δίνει προτεραιότητα στους πολίτες. Το Κοινοβούλιο καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να συμφωνήσει μαζί του, ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να επωφεληθούν από τις αλλαγές», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει κανόνες για την απόδειξη της γνησιότητας των δημοσίων εγγράφων, αλλά δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν το περιεχόμενό τους, εγκρίθηκε με 573 υπέρ, 62 κατά και 44 αποχές.

Λιγότερες διοικητικές διαδικασίες

Ο νέος νόμος θα καταργήσει ορισμένες διοικητικές διαδικασίες όπως αυτές της «νομιμοποίησης» και της «επισημείωσης», που απαιτούνται σήμερα για την απόδειξη της γνησιότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων σχετικά με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.ά.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν απλουστευμένες διαδικασίες για όσο το δυνατό περισσότερα έγγραφα. Προτείνουν, για παράδειγμα, να καλύπτονται από το νέο νόμο τα πιστοποιητικά που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και αυτά που αφορούν τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Τα μέλη του ΕΚ βελτίωσαν επίσης τους κανόνες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της αποδοχής των μη επικυρωμένων αντιγράφων και των μεταφράσεων.

Προαιρετικά έντυπα στην επικράτεια της ΕΕ, σε πολλές γλώσσες

Προκειμένου να μη χρειάζεται η μετάφραση των δημοσίων εγγράφων και να διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων αρχών, θα διατίθενται τυποποιημένα έντυπα (που θα πιστοποιούν τη γέννηση, το θάνατο, το γάμο ή την καταχωρισμένη συμβίωση, το νομικό καθεστώς και την εκπροσώπηση εταιρείας, κ.ά), σε πολλές γλώσσες. Εκτός από αυτά τα πέντε, οι ευρωβουλευτές τροποποίησαν την πρόταση προκειμένου να προσθέσουν έντεκα τυποποιημένα έντυπα στον κατάλογο των διαθέσιμων εντύπων - σχετικά με το όνομα, την ιδιότητα γονέα, την υιοθεσία, την αγαμία, το διαζύγιο, τη διάλυση καταχωρισμένης συμβίωσης, την υπηκοότητα, την απουσία ποινικού μητρώου, την κατοικία, την εκπαίδευση και την αναπηρία.

Καταπολέμηση της απάτης

Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας ως προς την αυθεντικότητα ενός εγγράφου, οι εκάστοτε αρχές θα έχουν το δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί το έγγραφο, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς.

Πηγή: sigmalive.com 6/2/2014

Κατηγορίες Νέων: