Προνοιακό επίδομα τυφλότητας

Τα δικαιολογητικά για το προνοιακό επίδομα τυφλότητας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους στις διευθύνσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας .

Αίτηση του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.

Γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α., στην οποία θα αναφέρεται η πάθηση του ατόμου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή βεβαίωση του Δήμου, περί μονίμου κατοικίας.

Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).

Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας, σελίδα φωτογραφίας και τελευταία θεώρηση. (επίδειξη πρωτοτύπου).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπευθύνου είσπραξης, στην οποία θα δηλώνονται τα ακόλουθα: α) Η μόνιμη κατοικία και η σύνθεση της οικογένειας. β) Ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του δικαιούχου. γ) Εάν λαμβάνει ή όχι το ανάπηρο άτομο ή η οικογένειά του άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής για την ίδια αιτία. δ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση εισαγωγής σε Ίδρυμα, αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας, λήψης επιδόματος ή σύνταξης ή θανάτου του δικαιούχου. ε)Ποιος θα εισπράττει το επίδομα..

Αστυνομικές Ταυτότητες του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης (και τα πρωτότυπα).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, από τον άλλο γονέα, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και στην οποία θα δηλώνει ότι, συμφωνεί για την είσπραξη του βοηθήματος του παιδιού του από τον ή την σύζυγο.

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.

ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ:

Απόφαση σύνταξης ή απόκομμα πληρωμής (ΟΓΑ) ή ενημερωτικό σημείωμα τρίμηνων αποδοχών κλπ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:

Βεβαίωση από την Υπηρεσία που εργάζεται

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ (Πανεπιστημιακού επιπέδου):

Φωτοαντίγραφο του πτυχίου Βεβαίωση της Υπηρεσίας που εργάζεται ως επιστήμονας σύμφωνα με το πτυχίο του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ:

Φωτοαντίγραφο του πτυχίου

Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ:

Βεβαιώσεις από το ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, ΤΑΕ και ΝΑΤ από τις οποίες να προκύπτει ότι δεν είναι ασφαλισμένοι. (ζητούνται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία)

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)

Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (και το πρωτότυπο)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ:

Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα αν λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος λόγω αναπηρίας άμεσα ή έμμεσα οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (π.χ. μέρισμα σύνταξης, εξωιδρυματικό επίδομα παραπληγίας, οίκοι νοσηλείας κλπ) και αν ναι, το ποσό που λαμβάνει (τμήμα παροχών ή συντάξεων)

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας (και το πρωτότυπο)

Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασθενείας (και το πρωτότυπο)

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ (για τους ανέργους)

Πηγή: dikaiologitika.gr 8/10/2013