Στα σκοτεινά στην Κρήτη. Δράση- πρό(σ)κληση για εμπειρία και διάλογο.