Ψήφιση νόμων για την πρόσβαση των σκύλων οδηγών

Δύο πολύ καλές εξελίξεις:
1. Ψηφίστηκε ο Νόμος 4235 ΦΕΚ Α 32 11.2.2014 που στο άρθρο 46 τροποποιεί τον νόμο 4039 του 2012 στην παράγραφο 7α ως εξής : Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 10 του νόμου 4039-2012 αντικαθίσταται ως εξής : Οι σκύλοι βοηθείας, εφ΄όσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Μία μεγάλη ικανοποίηση για το Κέντρο μας που μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έγινε αποδεκτή και ψηφίστηκε η εν λόγω τροπολογία.

2. Ψηφίστηκε στο άρθρο 32 του Νόμου 4238 ΦΕΚ Α 38 17.2.2014 τα παρακάτω : Αρθρο 32 Σκύλοι οδηγοί Τυφλών Στην περίπτωση γ της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.3868 του 2010 ΦΕΚ Α 129 προστίθεται εδάφιο ως εξής : Η δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για τους σκύλους που βρίσκονται στη διαδικασία εκπαίδευσης, ως σκύλοι βοηθείας / σκύλοι οδηγοί τυφλών ή σκύλοι βοηθοί ατόμων με αναπηρίες.

Είναι σημαντική η συνεργασία του Κέντρου μας με το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να ψηφίζονται νόμοι που να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης μαζί με τον Σκύλο Οδηγό τους. Ο νόμος 3868 του 2010 ήταν και η πρώτη επιτυχία!!

Κατηγορίες Νέων: